Hướng dẫn sử dụng IC7476 trong Proteus

IC7476 được gọi là flip-flop.

Nó có nhiều chức năng, tuy nhiên ở phạm vi bài học của các bạn, các bạn chỉ cần biết một chức năng duy nhất của nó là:

Đổi dấu tại chân Q khi tại chân CLK chuyển từ DƯƠNG XUỐNG ÂM.

Tất cả các chân như J, K, S, R chúng ta đều nối dương.

Giá trị của Q ngang sẽ ngược với Q.

LUÔN NHỚ, KHI CHÂN CLK TỪ DƯƠNG SANG ÂM, THÌ GIÁ TRỊ TẠI Q VÀ Q NGANG SẼ ĐỔI DẤU.