Hướng dẫn sử dụng IC74192 trong Proteus

IC74192 trong proteus

IC này có 4 chức năng, các bạn theo dõi bảng bên dưới:

Chức năng Điều kiện Mô tả
Khởi động lại
 • Chân MR nối dương
Từ Q0 đến Q3 đều ra 0
Tải song song
 • Chân MR nối âm
 • Chân PL nối âm
 • Q0 = D0
 • Q1 = D1
 • Q2 = D2
 • Q3 = D3
Đếm lên
 • Chân MR nối âm
 • Chân PL nối dương
 • Ở chân UP, chuyển đổi từ âm sang dương
Đếm lên
Đếm xuống
 • Chân MR nối âm
 • Chân PL nối dương
 • Ở chân DN, chuyển đổi từ âm sang dương
Đếm xuống

Bảng mã nhị phân:

Hệ nhị phân Hệ thập phân
0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
0101 5
0110 6
0111 7
1000 8
1001 9
Khởi động

Khởi động lại:

Khi ta nối MR với dương, thì Q0, Q1, Q2, Q3 sẽ ra 0, tức ra âm.

Lưu ý: Tất cả các chân còn lại các bạn nối gì cũng được.

Tải song song:

Khi ta nối MR với âm, PL với âm thì từ Q0 đến Q3 sẽ bằng D0 đến D3,

Đếm lên:

Khi ta nối MR với âm, PL với dương, và chuyển đổi từ âm sang dương ở chân UP, IC74192 sẽ đếm lên 1 đơn vị theo mã nhị phân.

Đếm xuống:

Khi ta nối MR với âm, PL với dương, và chuyển t9ổi từ âm sang dương ở chân DN, IC 74192 sẽ đếm xuống 1 đơn vị theo mã nhị phân.

Chân TCU, TCD:

TCU và TCD là 2 chân đặc biệt.

Chân TCU luôn luôn dương, chỉ khi ta đếm lên đến số 9 và chân UP đang ở âm, thì chân TCU sẽ âm.

Để ý kỹ lúc đếm tới số 9 và chân UP ở mức âm, chân TCU sẽ âm

Chân TCD cũng luôn luôn dương, chỉ khi ta đếm xuống đến số 0 và chân DN đang ở âm, thì chân TCD sẽ âm.

Để ý kỹ lúc đếm tới số 0 và chân DN ở mức âm, chân TCD sẽ âm

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong IC74192 rồi.

Hi vọng các bạn sẽ tạo được nhiều dự án hay với IC này.