Danh mục: Bài học tại Teky

Hướng dẫn sử dụng IC7476 trong Proteus

IC7476 được gọi là flip-flop. Nó có nhiều chức năng, tuy nhiên ở phạm vi bài học của các bạn, các bạn chỉ cần biết một chức năng duy nhất của nó là: Đổi dấu tại chân Q khi tại chân CLK chuyển từ DƯƠNG XUỐNG ÂM. Tất cả các chân như J, K, S, …

Hướng dẫn sử dụng IC74192 trong Proteus

IC này có 4 chức năng, các bạn theo dõi bảng bên dưới: Chức năng Điều kiện Mô tả Khởi động lại Chân MR nối dương Từ Q0 đến Q3 đều ra 0 Tải song song Chân MR nối âm Chân PL nối âm Q0 = D0 Q1 = D1 Q2 = D2 Q3 = …